Chương trình "Giao lưu tọa đàm giữa các doanh nghiệp ICT" DTS - BCVT(Tiếng Việt) DTS TELECOM  

Program “Exchange of talks between ICT enterprises” with students of Posts and Telecommunications Institute of Technology