DTS 20 NĂM - LỄ TRI ÂN VÀ NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐẦY TỰ HÀO(Tiếng Việt) DTS TELECOM  

DTS 20 YEARS – A TRIBUTE CEREMONY AND A GREAT MOMENT