Microsoft SPLA | DTS TELECOM 


Microsoft SPLA

SPLA Service Provider License Agreement

  • Là chương trình bản quyền phần mềm duy nhất của Microsoft cho thuê theo tháng
  • Là chương trình hợp lệ duy nhất dành cho các nhà cung cấp dịch vụ (các loại hình bản quyền khác chỉ được phép sử dụng nội bộ, không được phép cung cấp dịch vụ ra bên ngoài)
  • Chỉ dành cho nhà cung cấp dịch vụ: Services Provider, System Integration, Telco,... không phù hợp với Khách hàng đầu cuối
  • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sử dụng các phần mềm trong hệ thống SPLA như: Windows, SQL, Exchange,... tạo thành gói dịch vụ đa dạng, có bản quyền cung cấp đến Khách hàng đầu cuối
  • Các dịch vụ có thể cung cấp cho Khách hàng đầu cuối như: Web Hosting, Cloud VPS, Email, Database, Skype,...

Cách tính phí

windows server 2016 spla licensing

SUBSCRIBE ACCESS LICENSE – SAL

Tính phí theo từng người dùng hoặc thiết bị

windows server 2016 spla licensing

PROCESSOR

Tính phí dựa trên số Processor (vi xử lý) trên máy chủ. Số bản quyền phải tương đương số vi xử lý.̣

windows server 2016 spla licensing

CORE

Tính phí dựa trên số Core (lõi) trên Processor. Số bản quyền phải tương đương số Core trong vi xử lý