Chương trình "Giao lưu tọa đàm giữa các doanh nghiệp ICT" DTS - BCVTDTS TELECOM  

Chương trình “Giao lưu tọa đàm giữa các doanh nghiệp ICT” với sinh viên Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông